Årsmöte 2018

Nu är det dags för Gasts viktigaste evenemang – årsmötet.
På mötet kommer vi att berätta om vad vi har gjort under styrelseåret feb 2017-2018, och presentera den nya styrelsen för kommande året.

Under mötet bjuder vi gratis på all tilltugg och dryck (alkohol, alkoholfritt, kaffe, te).
Vi håller mötet i Studentloungen på plan 1, Eklandagatan 86.

Efter mötet drar vi vidare någonstans!

Vill du gå med i Gast eller rent av i styrelsen? Va kul!
Skriv till info@gastgu.se och kolla vår hemsida www.gastgu.se

Det är angeläget att vi får ett stort deltagarantal eftersom årsmötet är det högst beslutande organ och här kan alla deltagande medlemmar påverka med att rösta.

 

MOTION No. 1 TILL ÅRSMÖTE GAST 2018

Anton Larsson

Under mitt basår vid programmet Kulturarvsstudier på Institutionen för historiska studier skedde ingen rekrytering till GAST, och ingen information om GAST eller föreningens aktiviteter delades ut till oss. På grund av detta upptäckte jag och mina klasskamrater inte egentligen GAST förrän vi gick A-kursen i Arkeologi, trots att vi sedan länge hållit på med kurser som väl passat GAST. I dagsläget är GAST mycket bättre på att nå ut till Kulturarvsstudier, men KAS-studenternas vikt, såsom framtida arkeologer, antikare, historiker eller i övrigt kulturarvsengagerade vid vår institution, bör läggas till i stadgarna.

Jag yrkar därför att:

 1. Att GAST ändrar följande formulering i paragraf § 4.1. av föreningens stadgar, från…

Rekryteringen av styrelsen bör ske från grundutbildningen i ämnena Arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv och Historia vid Institutionen för historiska studier på Göteborgs Universitet. Ansträngningarna i rekryteringsarbetet av styrelsen skall vara jämt fördelat över Institutionen för historiska studiers ämnen (Arkeologi, Antiken, Historia).

… till följande formulering:

Rekryteringen av styrelsen bör ske från grundutbildningen i ämnena Arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv och Historia, samt i programmet Kulturarvsstudier, vid Institutionen för historiska studier på Göteborgs universitet. Ansträngningarna i rekryteringsarbetet av styrelsen skall vara jämt fördelat över Institutionen för historiska studiers ämnen (Arkeologi, Antiken, Historia) och program.

MOTION No. 2 TILL ÅRSMÖTE GAST 2018

Anton Larsson

I dagsläget står nämns ”Göteborgs Universitet” på två ställen i GAST:s stadgar, samt ”GASTs” på ställen, vilket är grammatiskt inkorrekt. Utöver detta står det ”fördelat” i två paragrafer där det ska vara ”fördelade”.

Jag yrkar därför att:

 1. Samtliga instanser av ”Göteborgs Universitet” i föreningens stadgar, nämligen i paragraferna § 2 och § 4.1, ändras till ”Göteborgs universitet”.
 2. Samtliga instanser av ”GASTs” i föreningens stadgar, nämligen i paragraferna § 10.3 och § 10.4, ändras till ”GAST:s”.
 3. Ordet ”fördelat” i paragraferna § 2 och 4.1 ändras i båda fallen till ”fördelade”.

MOTION No. 3 TILL ÅRSMÖTE GAST 2018

Hilda Stellgård

Inför årsmötet, den 9 februari 2018, vill vi föreslå ett tillägg i stadgan. Tillägget skulle innebära att GAST följer fakultetens riktlinjer gällande jämställdhet och likabehandling, vilket även innebär att all form av diskriminering och trakasserier inte är acceptabelt. Syftet med detta tillägg är att våra medlemmar ska kunna känna sig välkomna och trygga hos våra event, möten, slutna sällskap med mera.

 

Dagordning för årsmötet 2018

 1. Mötet öppnas
 2. Val av rösträknare
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringspersoner
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Godkännande av dagordning
 8. Årsmötets behöriga utlysande
 9. Inlämnade förslag och motioner
 10. Verksamhetsberättelser
  1. Sekreterarens berättelse
  2. Kassörens berättelse
  3. Revisorns berättelse
 11. Val av styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018
  Följande förslag läggs fram av valberedning (Fredrik Gustavsson), samtliga enhälligt inröstade vid mötet.

  1. Ordförande
  2. Vice ordförande
  3. Kassör
  4. Sekreterare
  5. Övriga styrelseledamöter
 12. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Bestämmande av årsavgift
 16. Mötets avslutande
Annonser