Föreningens stadgar

Stadgar för Göteborgs Arkeologiska Studentförening (GAST)

§1. Föreningens syfte, säte och målsättningar
Göteborgs Arkeologiska Studentförening är en ideell förening vars syfte är vetenskapligt och socialt. Föreningen har sitt säte vid Institutionen för historiska studier i Göteborg. Föreningens verksamhet ska följa de principer som fastställts i Institutionen för historiska studiers handlingsplan för jämställdhet och likabehandling från 2013.

Dess konkreta målsättningar är:
• Att skapa och förbättra en vetenskaplig och social kommunikation mellan studenter/ f.d studenter och yrkesverksamma.
• Att informera om nya arkeologiska rön och/eller historiska rön samt arkeologisk verksamhet och/eller historisk verksamhet.
• Att skapa kontakter med andra institutioner och museer.
• Att ordna aktiviteter, vilka främjar dessa mål. Dessa aktiviteter skall medlemmarna ha möjlighet att delta i.

§2. Medlemskap
Alla som studerar/arbetar eller har studerat på Institutionen för historiska studier och/eller Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet kan bli medlemmar i föreningen. Som medlem räknas den som betalat medlemsavgift och har man en gång varit medlem har man alltid möjlighet att bli medlem igen. Styrelsen kan även bevilja medlemskap för andra om särskilda skäl föreligger.
Ansträngningarna i rekryteringsarbetet av medlemmar skall vara jämt fördelade över Institutionen för historiska studiers ämnen: arkeologi, antiken och historia, samt med fördel i dess olika program.

§3. Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet äger rum efter kallelse från styrelsen, som även beslutar om tid och plats. Extra årsmöte kan även sammankallas av styrelsen, revisorerna eller föreningsmedlem då särskilt skäl föreligger.
Kallelse till årsmöte skall utgå minst 14 dagar före mötet. Dagordning skall anslås 5 dagar före mötet. Årsmötet skall behandla de ärenden som styrelsen eller enskild medlem påkallat och som finns med på dagordningen. Rösträtt vid mötet äger varje medlem i föreningen. Årsmötet beslutar med enkel majoritet, utom vid stadgeändring (se vidare §6). Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Ett ordinarie årsmöte skall hållas varje år i februari månad. Antalet närvarande medlemmar på mötet utöver styrelsen måste utgöra mer än en tredjedel av det totala antalet närvarande röstberättigade. Vid årsmöte skall mötesfunktionärer utses, det vill säga ordförande, sekreterare och två justeringspersoner.

Följande övriga punkter skall föredragas på årsmötet:
• Fastställande av röstlängd
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Val av styrelse
• Ordförande och vice ordförande
• Kassör
• Minst två ledamöter
• Ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av två revisorer och en revisors-suppleant
• Val av valberedning
• Bestämmande av årsavgift
• Övriga frågor

§4. Styrelsen

§4.1
Styrelsen skall bestå av föreningsmedlemmar. Styrelsen har till uppgift att leda föreningens arbete efter dess målsättningar och årsmötets beslut. För detta ändamål har styrelsen rätt att tillsätta arbetsgrupper. Dessa är ansvariga inför styrelsen, som i sin tur är ansvarig inför årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst fem personer.

Dess sammansättning är:
• Ordförande
• Vice Ordförande
• Sekreterare
• Kassör
• Övriga ledamöter

Samtliga styrelseledamöter har en mandattid på ett år. Styrelsemöte hålls när styrelsen finner det lämpligt för att kunna sköta föreningens löpande verksamheter. Vid varje styrelsemöte skall mötessekreterare och justeringspersoner utses. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden, eller i dennes frånvaro vice ordföranden, utslagsröst.
Styrelsen skall vara föreningens språkrör och representera denna utåt. Föreningsmedlem får ingå i styrelsen under tre år med möjlighet till 4 år om särskilda skäl föreligger. Beslut om förlängning till 4 år av enskild styrelsemedlem fattas med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna vid ett ordinarie årsmöte.
Rekryteringen av styrelsen bör vara jämnt fördelad över grundutbildningarna vid Institutionen.

§4.2
Styrelsemedlemmarnas förpliktelser är:
Ordförande – kalla till styrelsemöte, skriva dagordning och leda mötet.
Vice Ordförande – utföra ordförandens uppgifter vid dennes frånvaro.
Sekreterare – samla alla mötesprotokoll och skriva verksamhetsberättelse.
Kassör – föra löpande bokföring, göra bokslut och göra en ekonomisk årsberättelse.
Övrig ledamot – aktivt delta vid styrelsemöte.

§4.3.
Styrelseledamot eller medlem i arbetsgrupp har vid arbete med föreningens aktiviteter rätt att till reducerat pris erhålla dryck. Priset på dryck får reduceras maximalt med en tredjedel av föreningens ordinarie försäljningspris. Vid extraordinära arbetsinsatser kan mat erhållas. Dessa privilegier skall hållas inom rimliga gränser, och får inte under några omständigheter störa föreningens verksamhet.

§5. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte. Bokföringen löper från kallelse till ordinarie årsmöte till nästa kallelse till ordinarie årsmöte.

§6. Stadgeändringar
Beslut om stadgeändringar skall fattas med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten. Det ena av dessa skall vara ett ordinarie årsmöte.
Minst 14 dagar skall ha förflutit mellan dessa möten.

§7. Förvaltning och firmatecknare
Insamlade medel skall främja föreningens målsättningar och verksamhet. Medlen förvaltas av kassör, ordförande och vice ordförande, vilka var för sig tecknar föreningens firma. För dessa åtaganden skall en fullmakt vara utställd och bevittnad.

§8. Föreningens upplösande
För att upplösa föreningen behövs två på varandra följande årsmöten, varav det ena ett ordinarie årsmöte. Besluten skall fattas med minst 2/3 majoritet.

§9. Åtgärd vid föreningens upplösande
Vid föreningens upplösande skall dess ekonomiska tillgångar frysas under den institutionens förvaltning (som ämnet arkeologi tillhör) i som mest fem år. Om det efter dessa fem år inte finns något intresse bland institutionens studenter att återuppliva GAST skall föreningens frysta tillgångar istället tillfalla Fornminnesföreningen i Göteborg för att stödja deras verksamhet riktad mot studenter.

§10. Föreningens tidningar

§10.1
Namnet på föreningens enda primära tidning är GASTen. Föreningens primära tidning ges ut i tryckt och digital form beroende på föreningens ekonomiska förmåga.

§10.2
Sekundära tidningar får starta genom motion av föreningsmedlemmar på ordinarie årsmöte. Beslut om att starta sekundära tidningar fattas med stöd av 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna vid ett ordinarie årsmöte. En sekundär tidnings resurser får inte överstiga eller begränsa föreningens primära tidning och kan inte skyddas i föreningens stadgar.

§10.3
Föreningens tidningsredaktioner utses av GAST:s styrelse och anses vara en arbetsgrupp som ansvarar under styrelsen. Varje arbetsgrupp måste ha en huvudredaktör samt en representant på varje styrelsemöte.

§10.4
Ansvarig utgivare för föreningens tidningar är GAST:s styrelseordförande.

§10.5
Tidningarnas innehåll skall styras av de målsättningar definierade i §1.

§10.6
Alla tidningar utgivna av GAST är studenttidningar.

§11. Föreningens namn

§11.1
Föreningens namn är Göteborgs Arkeologiska Studentförening.

§11.2
Förkortningen av föreningens namn är GAST.

§12. Föreningens logotyp.

§12.1
Föreningens logotyp är den logotyp som finns på denna hemsida (får ej ändras).

§12.2
Föreningens logotyp får fritt manipuleras i skala. Korrigeringar av logotypens upplösning får göras för att öka skärpa.

§12.3
Logotypens färger och form får under en tidsbegränsad period om maximalt 21 dagar eller att syftet inte längre gynnar föreningen, manipuleras av medlem i styrelse eller arbetsgrupp med godkännande av föreningens ordförande i syfte att marknadsföra aktiviteter/föreningen.